Privacyverklaring

Helenderwijs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding
In deze privacyverklaring leest u hoe uw persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Daarvan is sprake als zijn of haar identiteit redelijkerwijs, zonder al te grote inspanning vastgesteld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. U leest waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen ze worde opgeslagen. Daarnaast vindt u uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Helenderwijs is een praktijk voor energetische therapie, kindercoaching en massagetherapie. Daarnaast biedt Helenderwijs meditatielessen aan. Van de cliënten die bij Helenderwijs worden behandeld c.q. begeleid, worden persoonlijke gegevens verzameld, evenals van geïnteresseerden voor meditatielessen. de registratie van persoonsgegevens betreft een gerechtvaardigd belang, aangezien een ieder zich zelf aanmeldt voor hulp of les (kennisdeling). In deze verklaring leest u wat daar mee gedaan wordt en hoe u uw wensen daaromtrent kunt aangeven.

Doel gegevens 
Voor een aantal doelen worden uw persoonsgegevens verzameld bij Helenderwijs.


1. Het versturen van aankondigingen van activiteiten
Helenderwijs stuurt via mailing aankondigingen van activiteiten. Uw naam en e-mailadres worden bij een eerste contact na uw schriftelijke toestemming voor dit doel opgeslagen.


2. Contact opnemen
Om u een dienst aan te kunnen bieden zal Helenderwijs als u telefonisch of via e-mail contact opneemt uw persoonlijke gegevens als NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres verzamelen na uw mondelinge of schriftelijke toestemming. Tevens van belang om telefonisch of per e-mail vragen te kunnen beantwoorden.

3. Intake gesprek
Tijdens een intakegesprek zullen uw NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres en gezondheidsgegevens worden verzameld na uw mondelinge toestemming. Dit om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De verwerkingsovereenkomst word bij de anamnese bewaard. Voor het volgen van meditatielessen volstaan naam, telefoonnummer en e-mailadres.

4. Consulten
Na een consult zal Helenderwijs schriftelijk rapporteren hoe de voortgang van de behandeling van u als cliënt verloopt.

5. Belastingaangifte
Voor de belastingaangifte is het noodzakelijk dat Helenderwijs uw gegevens registreert.

4. Facturen
Voor het uitschrijven van facturen is het noodzakelijk dat Helenderwijs uw gegevens registreert.

Ontvangers
De persoonlijke gegevens die Helenderwijs van u ontvangt worden schriftelijk opgeslagen en alleen door Helenderwijs beheerd.

Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard te weten minimaal 7 jaar in verband met de aansprakelijkheidsverzekering plus 2 jaar na het indienen van een klacht. Voor minderjarigen geldt een termijn van minimaal 7 jaar na het bereiken van meerderjarigheid (18 jaar).

1. Het versturen van aankondigingen voor activiteiten.
Uw naam en e-mailadres worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U kunt zich schriftelijk uitschrijven voor de mailing door een e-mail te sturen naar ellenvanvulpen1@gmail.com.

2. Consulten
Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, gezondheidsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Kennismakingsworkshop/Basistraining Lessen in meditatie/Verdiepingscursus de kunst en wetenschap van Raja Yoga
Uw naam telefoonnummer en e-mailadres worden voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Gegevens van consulten van cliënten worden in een papieren dossier in een afgesloten kast bewaard.
Persoonlijke vragen die via e-mail binnen komen worden beantwoord via standaard versleutelde mail (TLS).
E-mailadressen van personen die de aankondigingen van activiteiten ontvangen worden lokaal op de computer bewaard die beveiligd is met een wachtwoord.
E-mailadressen van cursisten die meditatielessen volgen worden lokaal op de computer bewaard die beveiligd is met een wachtwoord.


DPIA
Aangezien artsen, die gevoelige gegevens verwerken geen DPIA hoeven uit te voeren ligt het voor de hand dat dat ook voor Helenderwijs geldt. Op termijn zal de AP (Autoriteit Persoonsgegevens een lijst van verwerkingen publiceren waar een DPIA verplicht voor is en zal Helenderwijs bezien of nadere maatregelen nodig zijn.


Uw rechten
1. Recht op inzage.
U hebt te allen tijde recht uw gegevens op te vragen die bij Helenderwijs zijn vastgelegd. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.


2. Recht op rectificatie.
Kloppen uw gegevens niet, of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Helenderwijs. Gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u via het sturen van een e-mail aan ellenvanvulpen1@gmail.com veranderen.

3. Recht op overdracht
Mocht u gegevens nodig hebben die bij Helenderwijs opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere dienst, dan hebt u het recht op overdracht (dataportabiliteit). Hierbij dient Helenderwijs al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.


4. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Helenderwijs vastgelegd zijn? Dan hebt u recht op het laten verwijderen van uw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Als u vindt dat Helenderwijs niet goed omgaat met uw persoonlijke gegevens, laat het Helenderwijs dan a.u.b. weten. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (tel. 088-1805250)


Datalekken
Helenderwijs zal ieder datalek melden. Helenderwijs zal binnen 72 uur na ontdekking de AP inlichten alsmede de betrokkenen indien er sprake is van een hoog risico door de inbreuk op de persoonsgegevens. Het datalek zal worden gedocumenteerd alsmede de genomen corrigerende maatregelen.


Plichten
Het is niet zo dat Helenderwijs uw persoonsgegevens doorgeeft of verkoopt aan derden. Dit zal enkel gebeuren indien dat op grond van de wet noodzakelijk is. Zoals op verzoek van Politie en Justitie. Derden zijn in dit geval Politie of een andere overheid of partij als Helenderwijs daartoe op grond van de wet of een gerechtelijk bevel verplicht is.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de aankondigingen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Helenderwijs de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn, dat gegevens die u hebt gedeeld met Helenderwijs, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.


Cookiebeleid
Helenderwijs maakt geen gebruik van cookies.


Verwerkingsverantwoordelijke
Persoonsgegevens vallen onder de wet AVG en daarom zal Helenderwijs u vragen om een toestemmingsverklaring te tekenen voor het opslaan van uw persoonsgegevens.
Ellen van Vulpen van Helenderwijs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Postadres: Karhulstraat 76, 7339 AG, Ugchelen.
U kunt mij bereiken via e-mail: ellenvanvulpen1@gmail.com of telefoon: 06-13847210